Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ("Şirket"), Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri çerçevesinde ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların ilgili taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve eşit koşullarda iletilmesi amacıyla bir bilgilendirme politikası uygular.


Bilgilendirme Politikamız

Bilgilendirme Politikası mevzuat ile belirlenen bilgilerin dışında, hangi gelişmelerin ve bilgilerin, hangi sıklıkta ve hangi kanallar yoluyla kamuya sunulacağına ilişkin hususları kapsar. Bilgilendirme Politikası, şirketin tüm çalışanları ve Şirketimizin hizmet aldığı kuruluş ve bu kuruluş çalışanları için de geçerlidir.

 


Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Sözkonusu politikanın yönetimi ve yürütülmesi, sürekliliğinin sağlanması, kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi yine Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır.


Şirketimiz, Bilgilendirme Politikasına ilişkin sorumluluğunu kendi Kurumsal Yönetim Aksiyon Planı çerçevesinde yerine getirir.


Şirketimiz mevzuat ile belirlenenler dışında kalan strateji, plan ve beklentiler, geçmiş performansın değerlendirilmesi, hedef ve vizyonun paylaşılmasına ilişkin bilgilendirmeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Genel Müdür tarafından yapılabilir.


Kurumsal Yönetim İlkelerinin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan Şirketimiz, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirilmesine azami gayreti gösterir.

 


Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

TTK hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

  • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
  • Kurumsal internet sitesi (www.akfenren.com.tr)
  • Telefon, elektronik posta, faks, vb. iletişim araçları üzerinden yapılan açıklamalar
  • Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
  • Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
  • Şirketi tanıtıcı finansal ve operasyonel bilgilerin yer aldığı sunumlar
  • Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları

 

Teknik Olmayan Özetler

 

Akfen Yenilenebilir Enerji bünyesinde yeni projeler ve inşaatına başlanılacak projeler ile ilgili olarak genel bilgilendirmeleri, en yakın yerleşim yerlerini gösterir haritaları, kümülatif etkileri paydaşlara açıklamak ve aktarmak amacıyla aşağıda bulunan proje isimlerine tıklayarak teknik olmayan özetleri inceleyebilir, yorumlarınızı belirtebilirsiniz.

 

Amasya GES Projesi Teknik Olmayan Özet için tıklayınız

Tokat GES Projesi Teknik Olmayan Özet için tıklayınız

Yaysun ve MT GES Projeleri Teknik Olmayan Özet için tıklayınız

ME-SE GES Projesi Teknik Olmayan Özet için tıklayınız

Iota GES Projesi Teknik Olmayan Özet için tıklayınız

Van GES Projeleri Teknik Olmayan Özet için tıklayınız

 

Denizli RES Projesi Teknik Olmayan Özet için tıklayınız

Hasanoba RES Projesi Teknik Olmayan Özet için tıklayınız

Kocalar RES Projesi Teknik Olmayan Özet için tıklayınız

Üçpınar RES Projesi Teknik Olmayan Özet için tıklayınız

 

Paydaş Katılım Planı

 

Akfen Yenilenebilir Enerji bünyesinde yeni projeler ve inşaatına başlanılacak projeler ile ilgili olarak paydaşlar ile yapılan görüşmelerimiz ve bu doğrultuda hazırlanan sosyal etki değerlendirmesi-paydaş katılım planlarına aşağıda bulunan proje isimlerine tıklayarak inceleyebilir, yorumlarınızı belirtebilirsiniz.  

 

 

Denizli Rüzgar Enerji Santrali

(Rüzgar Enerjisi Projeleri) 

SEP (PDF) İndir

Hasanoba Rüzgar Enerji Santrali

(Rüzgar Enerjisi Projeleri) 

SEP (PDF) İndir

Kocalar Rüzgar Enerji Santrali

(Rüzgar Enerjisi Projeleri) 

SEP (PDF) İndir

Üçpınar Rüzgar Enerji Santrali

(Rüzgar Enerjisi Projeleri) 

SEP (PDF) İndir

 

Fırıncı Güneş Enerji Santrali

 

SEP (PDF) İndir

 

Akfen Projeleri Yıllık Gözetim Raporları

2016 (PDF) İndir

2017 (PDF) İndir

2018 (PDF) İndir

2019 (PDF) İndir