Çevre ve Sosyal Etki Planı

 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve onun alt-yüklenicilerinin yenilenebilir enerji projelerinin inşaat ve işletmesinden kaynaklanan olumsuz çevresel, sosyal, iş sağlığı ve güvenliği etkilerini azaltmak veya yok etmek için uygulayacağı genel stratejileri kapsar. Bu sistemin öncelikli amacı doğal ve sosyal çevre ile çalışanların ve çevre toplulukların zarar görmesine neden olabilecek kazaların ve vakaların önlenmesi için rehberlik etmektir.

 

Bu yönetim sisteminin başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 

 • İnşaat ve işletme faaliyetleriyle ilgili olarak, hem çevresel, hem de iş sağlığı ve güvenliği anlamında etkileri en aza indirmek için gerekli taahhütleri vermek,
 • Yönetim ekibine, inşaat ve işletme faaliyetleri sırasında çevreyi koruma, sosyal, çevresel ve İSG etkilerini minimize etme konusunda rehberlik etmek,
 • Çevre ve İSG gerekliliklerinin yerine getirilmesi için destek vermek,
 • Uygulamadaki değişiklikleri belirlemek ve revizyonunu yapmak,
 • Etkin ve sürekli sosyal ve çevresel performans elde etmek için yeterli desteği, insan kaynaklarını ve mali kaynakları sağlamak,
 • İstihdam politikasına yönelik planlama yapmak ve işgücünü iyileştirici çalışmalar yürütmek,
 • Uygulanabilir yasal gereklilikleri ve uluslararası iyi uygulamaları referans olarak almak,
 • Bütün seviyelerdeki yönetimin sorumlulukları doğrultusunda çevre, sosyal ve İSG konularında gereklilikleri yerine getirmek üzere organizasyonunu sağlamak ve her seviyede görevlendirmeler yapmak.

 

Bu doküman hazırlanırken aşağıda belirtilen doküman ve standartlar referans olarak alınmıştır:

 

 • Ulusal Çevre ve İSG Mevzuatı,
 • Akfen Yenilebilir Enerji’nin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
 • Akfen Yenilebilir Enerji’nin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
 • Akfen Yenilebilir Enerji’nin OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
 • Akfen Yenilebilir Enerji’nin ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi,
 • EBRD Standartları,
 • IFC Standartları,

 

Bu yönetim sistemi şirket merkezi, işletme/santral ve yeni projelerin inşaat ve işletme faaliyetleri sırasında izlenecek ve uygulanacak olan minimum çalışma standartlarını/uygulamalarını açıklamaktadır. Gerektiği durumlarda çevrenin korunması, çalışanların, faaliyetlerden etkilenebilecek paydaşların ve diğer kişilerin sağlık ve emniyeti için gerekli ilave politikaların/prosedürlerin/uygulamaların da geliştirilmesini sağlamak üzere hazırlanmıştır.

 

Bu sistem tüm Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. personeline yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Bu sistemin uygulanması için merkez ve işletmelerde eğitimler verilmektedir.

 

Akfen Yenilenebilir Enerji Çevresel ve Sosyla Yönetim Sistemi

 
ESAP Tablosu
(Çevre ve Sosyal Etki Planı Tablosu)

 

 

 • Proje Bilgileri
 • Sponsorun yetkili temsilcisi tarafından Müşterinin Temsil Beyanı
 • Raporlama dönemindeki Önemli E&S Hususlarının özeti
 • Yeni İmar/ Kurumsal Finansman
 • Eylem Planı Durumu ve Güncelleme
 • Sapmalar/uygunsuzluklar 

Esap Tablosu (PDF) İndir

Proje Odaklı Ek Çevre ve Sosyal Aksiyon Planı
(Güneş Enerjisi Projeleri) 

ESAP (WORD) İndir

 

Proje Odaklı Ek Çevre ve Sosyal Aksiyon Planı
(Rüzgar Enerjisi Projeleri) 

ESAP (PDF) İndir

Çevre ve Sosyal Etki Planı
(Environmental and Social Action Plan - ESAP)

 

 • Çevre ve sosyal yönetim
 • İşgücü ve çalışma koşulları
 • Kaynak verimliliği, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü
 • Toplum sağlığı, güvenliği ve emniyeti
 • Arazi edinimi, gönülsüz yeniden yerleşim ve ekonomik yer değiştirme
 • Biyoçeşitliliği koruma ve yaşayan doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi
 • Yaşayan doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi
 • Kültürel miras
 • Bilgi açıklama ve paydaş katılımı
 • Yerel halklar

 

ESAP (PDF) İndir