Kamulaştırma İle İlgili Merak Edilenler


Kamulaştırma nasıl yapılır?

Kamulaştırma - arazi edinimi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre yapılmaktadır. Kamulaştırmada esas olan, maliklerle rızaen anlaşarak hakların tapuda devridir.

Kamulaştırma bedeli nasıl belirlenmektedir ve ödeme nasıl yapılmaktadır?

Kanuni sınırlamalar ve uluslararası standartlar çerçevesinde parsel bazında yapılacak arazi değerlemesi çalışması sonucunda oluşacak bedel, maliklere / mirasçılara önerilir ve anlaşma durumunda bedel peşin ödenerek tapuda devredilir. Buna göre tarım arazilerinde net gelir yöntemi, arsalarda emsal satış değeri, yapılar arasında resmi birim fiyatları ile yapı maliyet hesapları ve amortisman bedeli hesap edilerek elde edilen kamulaştırma bedeli malikine peşin olarak ödenmektedir.

Kamulaştırma bedelinin kabul edilmemesi halinde prosedür nedir?

Malikler, kamulaştırma bedelini kabul etmeme hakkına sahiptir. Ancak bu konuda dava açma hakkı, kamulaştırmayı oluşturan idarededir. Buna göre Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ile ilgili olan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bedel tespit ve tescil davası açılarak, bedelin mahkeme tarafından belirlenmesi sağlanır. Mahkeme, atayacağı bilirkişiler vasıtasıyla yerinde keşif yaparak kamulaştırma bedelini tespit etmektedir. Kanunen tüm yargılama giderleri Akfen Yenilenebilir Enerji'ye ait olup, vekalet ücretleri ise maliklere yüklenmektedir.

Kamulaştırma bedeli nasıl alınır?

Kamulaştırma bedeli Banka kanalı ile ödenmektedir. Anlaşamama durumunda ise mahkeme kararı ile tespit edilmiş ve yerel banka şubesinde blokeli olan bedel, mahkemenin gerekçeli kararında belirtilen hak sahiplerine ödenmektedir.

Arazi kardeşlerimle tapuda ortak ama aramızda fiili taksim yaptık, benim arazime inşa edilecek tesisin bedelini sadece ben alabilir miyim?

Arazide fiili taksim var ise, bu durum kamulaştırma çalışmaları esnasında görünecektir. Bu durumda kamulaştırma ve ürün bedeli, arazide enerji üretim tesisinin geçtiği bölüm için paydaşına ödenecektir.

Ekili ürünün bedeli ödenmekte midir?

Inşaat faaliyetlerine zarar verebilir nitelikteki ekili ürünün bedeli kamulaştırma bedeline dahil edilmemişse, arazide inşaat işleri başlamadan hemen önce mevcut durum bakımından alınacak ürünün bedeli ödenmektedir.

Şahsım adına tescilli arazi üzerindeki ağaçlar başkasına aitse ağaç bedelini kim almaktadır?

İnşaat alanında kalacak ve zarar görecek ağaçlar için maliklerle birlikte keşif yapılarak tutanak altına alınmaktadır. Bu durumda ağaç bedeli, beyana göre ve muhtar onayı ile tutanakta yazılı hak sahibine ödenmektedir.

Arazi benim, ancak kiraladım, ekili ürün başkasına ait, ürün bedelini kim almaktadır?

Enerji tesislerinin kurulacağı arazide, arazideki ürünler belirlenerek tutanak altına alınmaktadır. Bu durumda ürün bedeli, beyana göre ve varsa kira kontratı ve muhtar onayı esas alınarak tutanakta adı geçen hak sahibine ödenmektedir.

Hazine arazisini izinsiz kullanıyorum, arazi ya da ürün bedeli alabilecek miyim?

Ecr-i misil belgesinin ibraz edilmesi, muhtar ve azaların imzalarının bir tutanak ile kayıt altına alınması kaydıyla ürün bedeli alınabilmektedir. Arazi bedeli Hazine'ye ödenmektedir.

Mera arazisini kullanıyorum, ürün bedeli alabilecek miyim?

Muhabere beyanıyla tutanak düzenleyerek ürün bedeli alınabilmektedir. Arazi bedeli Hazine'ye ödenmektedir.

Başkasının arazisini izinsiz kullanıyorum, arazi ya da ürün bedeli alabilecek miyim?

Tespitler için muhtar ve azaların imzaları ile durum tutanak altına alınmak kaydıyla ürün bedeli alınabilmektedir. Arazi bedeli tapudaki hak sahibine ödenmektedir.

Köy Tüzel Kişiliği malları nasıl kamulaştırılmaktadır?

Köy Tüzel Kişilikleri'nin arazi devrine ilişkin kararı, karar defterine kayıt edilerek tapuda devir işlemi yapılır. Bedeli, Köy Tüzel Kişiliği hesabına yatırılır.

Arazime enerji üretim tesisi yapılmasını istemiyorum, ne yapmalıyım?

Kamulaştırma tebligatını aldıktan sonra yasal süresi içinde kamulaştırma kararının iptali için dava açılabilmektedir.

Bedel tespit ve tescil davasında mahkeme masraflarını kim ödemektedir?

Mahkeme sürecinde oluşan her türlü yargılama gideri Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından karşılanmaktadır. Ancak vekalet ücretleri taraflar üzerinde bırakılmaktadır.

Arazi tapuda dedemin adına kayıtlı, ben varisim ne yapmalıyım?

Dedenizin veraset ilamı ile tapu sicil müdürlüğüne başvurarak arazinin adınıza ve diğer varisler adına intikalinin yapılmasını talep etmeniz gerekmektedir. Bu işlem yapılmadan tapuda kamulaştırma hak devri ve bedel ödemesi yapılamaz. İntikal için varislerden bir tanesinin müracaatı yeterlidir.

Arazide hissedar olduğum kardeşim burada ikamet etmiyor. Bu durumda kamulaştırma nasıl yapılmaktadır?

Hissedarlardan biri veya daha fazlasının yurtdışında ya da başka şehirlerde bulunması halinde vekâlet edinilebilirse vekâlet yoluyla devir işlemi yapılabilir. Vekâletlerde taşınmazın ada parsel numarası, ne türlü tapu işlemi yapmaya yetkili olduğu açıkça belirtilmek suretiyle özel yetki verilmelidir. Vekâlet verilmezse tüm hissedarlar bir araya gelerek tapuda işlem yapmak durumundadır. Yurtdışında yaşayanlar için tebligat elçilikler kanalı ile yapıldığından süreç oldukça uzamaktadır. O nedenle, söz konusu işlemleri yapmak üzere özel yetkilere haiz bir vekâletname ile iş akışı hızlanmaktadır.

İpotekli arazilerin kamulaştırma bedelini kim almaktadır?

Tapuda işlem sırasında tapu sicil müdürlükleri ipotek lehtarının muvafakatini arar. Bu muvafakat verilmezse kamulaştırma bedeli ipotek lehtarına ödenir ve mevcut borcunuzdan düşülür.

İnşaat faaliyetlerinin geçici irtifak alanı dışına taşması halinde nasıl bir yol izlenmektedir?

Enerji üretim tesislerine ilişkin tüm inşaat faaliyetleri kamulaştırılan alan içerisinde gerçekleştirilmektedir. Zorunlu kalınarak bu alanın dışına çıkılması halinde arazi sahibi/kullanıcısı ile görüşülüp rızası alınarak verilen ilave zarar tarafımızdan karşılanmaktadır.

Kamulaştırma kararına karşı nasıl itiraz edebilirim?

Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından 10.madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabilir. Ayrıca, maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir(Madde 14). Açılan davaların sonuçları, dava açmayanları etkilemez.