Akfen Yenilenebilir Enerji, doğal ve sosyal çevreye saygılı olmayı, çalışanlarının ve faaliyetlerden etkilenebilecek diğer paydaşların can ve mal güvenliğini korumayı temel çalışma prensibi olarak kabul etmektedir. Bu duyarlılığını belgelemek ve sistematize etmek için de, entegre olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında çalışmalar tamamlanmıştır. Bu yönetim sistemleri kapsamında Yönetim Kurulunun taahhüdü olan politikalar aşağıda verilmektedir.
 
 
 
   Kalite Yönetim Dokümanları
 
 

               

 

 

               

 

   Kalite Politikası
 

Kurumumuzun vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak müşteri beklentilerini karşılayan ve güvenilir ürünlerle hizmet veriyoruz.

 

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
 • Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
 • İş süreçlerimizin, öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
 • Tüm süreçlerde müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olunması
 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için, ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyinin sürekli yükseltilmesi
 • Tüm çalışanlarda kalite bilincinin tesis edilmesi,
 • Tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olunması,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek, daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçilmesi,
 • Başlanan her projenin zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlanması,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olunması ve iş hacminin sürekli geliştirilerek, ülke ekonomisine katkıda bulunma yönünde faaliyetlerde bulunulması. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Enerji Verimliliği Yönetim Sistemleri ile birlikte, bütünleşik bir şekilde yöneterek, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

 

   Çevre Politikası

  

Kurumumuz ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dâhilinde, çevre dostu hizmetler veririz.

 

 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,
 • Tasarımdan, ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde, olumsuz çevresel etkilerin azaltılması,
 • Kirliliğin kaynağında önlenmesi,
 • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması,
 • Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ve müşteri gerekliliklerinin sağlanması, sürekli gelişim ve iyileştirme olması,
 • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde, çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp, ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasının sağlanması,
 • Tesis ve proses tasarımında, çevresel etkilerin göz önünde bulundurulması,
 • Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi ile temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması,
 • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızın, taşeronlarımız ve çevre halkının bilinçlendirilmesi ve katılımlarının sağlanması,
 • Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunulması,
 • Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak, geri dönüşüm ve yeniden kullanım alternatiflerinin değerlendirilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünün oluşturulması, yönünde faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Enerji Verimliliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, çevresel öncülüğümüzle, örnek bir kuruluş olmak için, tüm gücümüzle çalışırız.
 
   İSG Politikası
 

Kurumumuz ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız.

 

 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
 • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak, her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
 • İşyeri ve eklentilerinde, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 • İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de Kurumumuzun koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
 • Kurumumuzu, İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
 • Enerji dünyasının gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizi artırılması, yönündeki faaliyetlerimizi, Kalite Çevre ve Enerji Verimliliği Yönetim Sistemleri ile birlikte, bütünleşik bir şekilde yöneterek, iş sağlığı ve güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

   Enerji Verimliliği Politikası
 

Yeni nesillere daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak için her bireyin sorumlulukları olduğunu biliyor; çevre ve enerji tüketimi ile ilgili yükümlü olduğumuz uygulanabilir bütün yasal şartlara uymanın yanı sıra;

 

 • Çevreye olan duyarlılığımızdan ödün vermeden enerji performansımızı sürekli ölçmeyi ve arttırmayı,
 • Enerji tüketen yapılarımızı ve sistemlerimizin performanslarını denetleyerek, kurum olanakları dahilinde revizyonlar yaparak, mevzuat ve konfor şartlarından ödün vermeden enerji ve kaynak tüketimlerinin azaltılmasını,
 • Çevre bilinci ve enerji verimliliği konusunda çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi, bu suretle sadece kurum içinde değil günlük hayatın her aşamasında ufakta olsa pozitif bir iz bırakabilmeyi,
 • Çevre dostu ve tasarruflu ürünler kullanmaya öncelik tanımayı,
 • Karbon emisyonunu mümkün olan en düşük seviyede tutmayı,
 • Enerji yönetim süreçlerine ilişkin tüm bilgi ve deneyimimizi kurum içinde ve dışında ilgili bütün platformlarda paylaşmayı,
 • Enerji yönetim sistemimizin etkinliğini, düzenli olarak gerçekleştireceğimiz toplantılarda tartışarak, bütün çalışanlarımızın görüşlerini alarak geliştirmek için gayret göstermeyi,
 • Düzenli daha yüksek hedefler belirlemek sureti ile enerji performans gelişimimizi, uygun bir plân dahilinde gerçekleştirmeyi Enerji Politikamız olarak belirlediğimizi ve Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte, bütünleşik bir şekilde yönettiğimizi duyururuz.

 

 

   Biyoçeşitliliğ Koruma Politikamız
 
Akfen Yenilenebilir Enerji olarak Türkiye’nin farklı illerinde yer alan RES , GES ve HES projelerimiz kapsamında biyoçeşitliliği koruma adına birçok çalışma yürütmekteyiz. Gelecek nesillere korunan bir ekosistem devretmek adına projelerin inşaat aşamalarından önce hazırlanan biyolojik aksiyon planları çerçevesinde inşaat ve işletme döneminde tüm aksiyonları almayı taahhüt etmekteyiz.
Projelerimizde uygulanan bazı izleme çalışmaları aşağıda belirtilmiştir.
 • Can suyu izleme ve takip sistemleri
 • Balık Geçitleri kontrol ve izleme sistemleri
 • Kuş gözlem ve yarasa dinleme çalışmaları
 • İnşaat ve İşletme Personeli Biyoçeşitlilik eğitimleri
 • Projeye özgü kelebek, kablumbağa, fare, arı vb… önemli türlere yönelik izleme çalışmaları
 • Flora izleme çalışmaları kapsamında tohum toplama ve tür çoğaltma işlemleri