Sosyal Politika

 

Öncelikli hedefimiz çevresel, sosyal ve ekonomik yararların en verimli şekilde paydaşlarımıza ulaştırılmasıdır.

 

Akfen Yenilebilir Enerji olarak amacımız Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımımızı tüm faaliyetlerimizde benimseyerek çevremizi geliştirmektir. Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz yerleşimlerdeki paydaşların refah ve gelişimine katkıda bulunma fırsatlarını tespit etmek ve yerel değerleri önemli birer kaynak olarak kabul ederek çevresel, sosyal ve ekonomik yararların en verimli şekilde ulaştırılmasını sağlamaktır.

Hedefimiz, her bir enerji santrali için bir toplumsal katılım programının, en az yılda bir defa geliştirilmesidir. Kurumsal ve sosyal sorumluluk projelerindeki hedef kitleler, santral yerleşkeleri çevresinde yaşayan paydaşlardır.

 

Çocuk İşçilik
Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 18 yaşından küçük çalışan bulundurmayacağız, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket edeceğiz.


İşe Alım
o İnsan kaynakları kriterlerini (görev alacak birey asgari şartları) belirlerken; teknik ve idari ihtiyaçların yanı sıra çeşitliliği artırmayı ve ayrımcılığı engellemeyi amaçlayacağız

o Şirket ihtiyaçlarımız doğrultusunda; mevcut insan kaynaklarımızı değerlendirecek, sosyal ve kurumsal gelişimimizi dikkate alarak insan kaynakları çeşitliliğimizi artırmak için istihdam planları yapacağız.

o Bireyleri; ten renklerine, kökenlerine, dinlerine, siyasi görüşlerine göre değerlendirmeyeceğiz. Sadece belirlenen asgari şartları esas alacak ve başvuru yapan bireylere eşit mesafede duracağız. Kadınlar ve erkekler için eşit mesleki fırsatlar sağlayacağız.

 

Çalışanların Bilinçlendirilmesi
Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını sağlayacağız. Söz konusu bilincin sürekliliği için eğitimlerimizi düzenli olarak tekrar edeceğiz.
Akfen etik kurallarının çalışanlarımıza iletilmesini ve benimsenmesini sağlayacağız.


Çalışma Saatleri
Çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olacağız. Fazla çalışma sürelerinin aşılmaması için gerekli tedbirleri alacağız. Verimli çalışmanın tesisi ile işlerin, mesai süreleri dahilinde tamamlanmasını esas alacak, zorunlu haller dışında fazla mesai yapılmasına izin vermeyeceğiz.


Ayrımcılık
Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere bakmayacağız.
Mevcut personellerimizin geri bildirimlerini (itirazlar, şikayetler, öneriler) tarafsız şekilde değerlendireceğiz.


İletişim
Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürüteceğiz.


Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi
Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlayacağız. Bu konuya ilişkin şikayetleri ciddiyetle değerlendirecek en kısa sürede adil bir kararın verilmesini ve zaman kaybetmeden kararın hayata geçirilmesini sağlayacağız.
Çalışanlarımızın istismar edildiği, baskı, tehdit gibi fiziksel olmayan şiddete maruz kaldığı, güvenliklerinin ve sağlıklarının riske atıldığı her durumu şiddet unsuru olarak değerlendiririz. Hangi biçimde olursa olsun taciz, tehdit ve fiziksel şiddet içerikli hiçbir bir davranış ve eyleme tolerans göstermeyiz.


Zorla ve Zorunlu Çalıştırma
Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olacağını taahhüt ederiz.


Tedarikçi Yönetimi
Bütün tedarikçilerimizin faaliyetlerinin bizim sorumluluğumuzda olduğu bilinci ile; sadece aldığımız ürünleri & hizmetleri değil; insan kaynaklarına yaklaşımlarını da değerlendirecek, bizim insan kaynakları politikamıza uygunluğunu sorgulayacak ve sağlayacağız. Bu suretle bireysel hakların tesisi konusunda görevimizi yerine getirirken aynı zamanda tedarikçi firma gelişimlerinde pay sahibi olmayı amaçlamaktayız.


Eğitim
Çalışanlarımızın; iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenleyeceğiz, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlayacağız.


Sağlık ve Güvenlik
Sağlıklı, güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamının oluşturulmasına önem veririz. Şirketimizde, işletmelerimizde ve şantiyelerimizdeki tüm faaliyetlerimizde sağlık ve güvenlik konularına uyulması konusunda azami özeni gösterirken; kendimizin ve başkalarının sağlık ve güvenliklerini riske atmamak adına her türlü önlemi alırız. İş güvenliği ile ilgili yönetmelikleri ve gelişmeleri takip eder, ihmalkarlık yapmaktan kaçınırız.


Kişisel verilerin korunması
Kişisel verilerin korunması hususunda ilgili yasal düzenlemeleri eksiksiz bir biçimde yerine getiririz.