Kurumsal Yönetim

 

Kar Dağıtım Politikası

 

Şirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş., Türk Ticaret Kanunu, Enerji Piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi’ne uygun olarak kâr dağıtımı kararlarını belirlemektedir.

Kâr payı dağıtımında pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

 

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde Türk Ticaret Kanunu ve Şirket’in tabi olduğu sair mevzuat hükümlerine halel getirmeksizin uygulanabildiği ölçüde, ilgili mali yılda yürürlükte olan iş planını, Şirket’in işletme sermayesini, ileriye dönük yatırım ve fonlama ihtiyaçlarını, nakit akışı ve sermaye yeterliliğini göz önünde bulundurarak, her mali yılda edilen dağıtılabilir vergi sonrası karı pay sahiplerine Şirket’teki payları oranında nakden dağıtacağı; elde edilen karın dağıtımının, yönetim kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanacağı hususu düzenlenmektedir.

 

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir.